Q&A

เป้าหมาย การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน หรือ sdgs มี ทั้งหมด กี่ ประการ – ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable Development Goals) คือ แผนการพัฒนาที่โลกได้ตกลงกันไว้ในปี 2015 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่เป็นระบบที่ยั่งยืนและที่ไม่จะเดิมพันการมีชีวิตอย่างที่เป็นอนาคต

แผนการพัฒนานี้ประกอบด้วยเป้าหมายใน 17 ประการ ดังนี้

1. เบี่ยงเบนความยากจน: เพื่อให้ประชากรได้พัฒนาตัวเองแต่ไม่ต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี: เพื่ออนุรักษ์และปกป้องแหล่งน้ำและพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น
3. สร้างโอกาสให้เพศชายและเพศหญิง: เพื่อสร้างสถานการณ์ที่เท่าเทียมกันของเพศชายและเพศหญิง
4. สนับสนุนการศึกษามาตรฐานสูง: เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและสังคม
5. บรรเทาปัญหาสุขภาพ: เพื่อให้ประชากรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดี
6. สนับสนุนอุตสาหกรรมและนวัตกรรม: เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
7. สร้างสังคมที่เป็นอนาคต: เพื่อสร้างความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร
8. สนับสนุนทุนหนี้: เพื่อให้ประชากรได้รับการอุดหนุนและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
9. เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการเชื่อมโยง: เพื่อให้การเชื่อมโยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. สร้างฐานะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น: เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11. สร้างการทำงานและอาชีพที่น่าสนใจ: เพื่อให้ประชากรได้รับการอาชีพและขยายโอกาสการทำงานของตนเอง
12. บรรเทาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศสังคม
13. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี: เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากร
14. สนับสนุนเมืองที่ยั่งยืน: เพื่อสร้างเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการอยู่อาศัยที่ดี
15. สนับสนุนการอยู่ร่วมกัน: เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
16. สนับสนุนการทำงานขององค์กรที่ได้รับการขับเคลื่อนด้วยผู้นำในทุกขั้นตอน: เพื่อการผลิตผลที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17. สนับสนุนความสามารถของประชากรในการประกอบอาชีพ: เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกของประชากรในการประกอบอาชีพ

โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นอยู่ที่ปี 2015 และต้องปฏิบัติตามจนกระทั่งปี 2030 เพื่อให้สังคมสามารถเป็นยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างและทำการอัพเดทเป้าหมาย SDGs โดยมีการเสนอเป้าหมายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การหลักหรือ framework ของ SDGs
สามารถตอบสนองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นยั่งยืน จึงต้องไม่ถูกออกแบบมาสำหรับส่วนน้อยของประชากร แต่ต้องเป็นเป้าหมายที่ทำให้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งก็ต้องเป็นการพัฒนาที่รักษาดินแดนและทรัพยากรทางธรรมชาติให้ได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน

ในส่วนของไทย มีการทำการสอบประกอบความทราบเกี่ยวกับ SDGs กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรภาคเอกชน หรือประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาต่อไปของประเทศ สามารถตอบสนองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ

ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพิ่มเติม เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันระหว่าง SDGs เชื่อมโยงว่า SDGs ทั้ง 17 ประการใช้แนวคิดของ Agenda 21 (ตกลงต่อรองที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมาชิกสหประชาชาติ) และเป้าหมายพัฒนาระบบยั่งยืนของการพัฒนา (Sustainable Developments Indicators) โดย SDGs จะถูกนำไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลและการประเมินผล อย่างไรก็ตามหากจะข้อจำกัดหนึ่งของ SDGs นั้นมาจากข้อบกพร่องของระบบการเก็บข้อมูลในส่วนของประชากรในบางช่วงที่สร้างความซับซ้อนและปัญหาในการคัดกรองข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

ดังนั้น การพัฒนาต่อไปที่เป็นไปอย่างยั่งยืนต้องเน้นการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีการงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะให้ประชากรได้อย่างน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างจำกัดโดยไม่ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ติดอยู่กับความยากจนและความไม่เสถียร โดยการนำ SDGs มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและประเมินผลจะทำให้การพัฒนาไปอย่างเหมือนกันและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างสังคมที่มีความชุ่มชื้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากร และยังสามารถสร้างสรรค์และนำไปสู่การพัฒนาเป็นระบบที่ยั่งยืนของสังคมได้อีกด้วย

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button