No Nu

กศนเปิดรับสมัคร 2566: ฝึกฝนทักษะและความรู้วิชาชีพต่างๆ ให้เต็มประสิทธิภาพ!

พาณิชย์อยู่รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ได้รับการฝึกฝนทักษะและความรู้วิชาชีพอย่างเหมาะสม กศน (กองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจและมีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ ฝึกฝนทักษะและความรู้วิชาชีพต่างๆ ในปี 2566 โครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถของผู้เข้าร่วมให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์และให้คุณค่าในตลาดแรงงานได้มากขึ้น

กศนเป็นหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม โดยกศนจะดำเนินการโดยใช้เงินกู้จากธนาคารออมสิน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการฝึกฝนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สะท้อนในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และมีมาตรฐานที่สูงขึ้น

โครงการฝึกฝนทักษะและความรู้วิชาชีพต่างๆ ในปี 2566 ของกศนนั้น เป็นโครงการที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความสามารถและทักษะเหมาะสม อย่างละเอียด มีการฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ เช่น การติดตั้ง การดูแลรักษาระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงการฝึกฝนทักษะปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยโครงการนี้จะเน้นการฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน และการเผชิญหน้ากับการทำงานในโดเมนของงานต่างๆ

โครงการของกศนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจให้มีความสำเร็จ โครงการนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นใจ

โครงการนี้จะโด้เนินการในรูปแบบการฝึกอบรม เรียนรู้ และปฏิบัติจริงตามโดเมนธุรกิจของบริษัท โดยจะมีเวลาฝึกฝนในแต่ละวันตั้งแต่เช้าถึงบ่าย ๘ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนแบบชายฝั่งและหญิงฝั่ง โดยที่จะมีการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกันและกัน จนกระทั่งเข้าใจและมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสม

บทสรุป

กศนเปิดรับสมัครในโครงการฝึกฝนทักษะและความรู้วิชาชีพต่างๆ ในปี 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนทักษะในรูปแบบต่างๆ เช่น การติดตั้ง การดูแลรักษาระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงการฝึกฝนทักษะปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีการเน้นการฝึกฝนให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการ ณ์จริงจากการทำงาน โดยโครงการนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นใจ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button