วิธีการใช้อักษรพิเศษในการเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษ

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น เราไม่เพียงแต่ต้องรู้จักวิธีการใช้คำและไวยากรณ์ต่างๆ แต่ยังต้องรู้จักพยัญชนะพิเศษหรือ Symbols กันด้วย ซึ่งสำหรับคนไทยคงไม่ค่อยเห็นสักเท่าไร แต่ในภาษาอังกฤษนั้น มีการใช้พยัญชนะพิเศษหรือ Symbols เป็นอย่างมากเพื่อช่วยในการเขียนและออกเสียงคำให้ถูกต้อง ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้พยัญชนะพิเศษในการเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมกับตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ สำหรับคนที่ต้องการฝึกการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

1. เครื่องหมายวรรคตอน (.)

อย่างแรกที่เราต้องรู้จักก็คือเครื่องหมายวรรคตอน (.) ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแบ่งของประโยค โดยเมื่อเราเขียนประโยคจบแล้ว เราจะต้องสร้างเครื่องหมายวรรคตอน (.) เพื่อบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าตำแหน่งของประโยคจบแล้ว ตัวอย่างเช่น

I like to eat pizza.

2. เครื่องหมายจุลภาค (,)

เครื่องหมายจุลภาค (,) หรือ Comma ก็เป็นหนึ่งในพยัญชนะพิเศษที่สำคัญในการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ใช้ในการแบ่งประโยคที่มีประโยคย่อยข้างใน หรือใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ตัวอย่างเช่น

My parents, who live in New York, came to visit me.

Jenny, my friend from college, is getting married next month.

3. เครื่องหมายคำถาม (?)

เครื่องหมายคำถาม (?) จะถูกใช้ในประโยคของคำถาม ซึ่งช่วยชี้แจงให้ผู้พูดหรือผู้เขียนรู้ว่าประโยคนั้นเป็นคำถาม ตัวอย่างเช่น

What time is the meeting tomorrow?

4. เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) จะถูกใช้เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น

I received a discount of 25% on my purchase.

5. เครื่องหมายอัญประกาศ (!)

เครื่องหมายอัญประกาศ (!) จะถูกใช้เพื่อแสดงความอัศจรรย์ ความตื่นเต้น หรือการส่งเสียงดัง ตัวอย่างเช่น

Wow! This is amazing!

6. เครื่องหมายเครื่องหมายชี้แจง (:- ; =)

เครื่องหมายชี้แจง (:- ; =) จะถูกใช้ในการเขียนข้อความสั้น หรือการแสดงความรู้สึกผ่านทางข้อความ เช่น

I’m happy 🙂
I’m sad 🙁
I’m confused :-/

7. เครื่องหมายใส่คำ (‘) และ (“)

เครื่องหมายใส่คำ (‘) และ (“) สามารถใช้แทนพื้นที่หรือช่องว่างเพื่อเชื่อมคำเข้าด้วยกัน ใช้ในการกล่าวถึงชื่อหรือคำพูดคำบอกเล่า ตัวอย่างเช่น

My favorite song is “Imagine” by John Lennon.

I think you should ask your boss for a vacation day.

8. เครื่องหมายหัวใจ (<3) เครื่องหมายหัวใจ (<3) จะถูกนำมาใช้ในการแสดงความรักและความโปรดปราน โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ตัวอย่างเช่น I love you <3 9. เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายดอกจัน (*) จะถูกใช้เมื่อเราต้องการเน้นคำหรือสิ่งที่สำคัญในข้อความ ตัวอย่างเช่น Please remember to *bring* your ID card with you. 10. การใช้พยัญชนะพิเศษในการเขียนภาษาอังกฤษ ในการเขียนภาษาอังกฤษ เรายังสามารถใช้พยัญชนะพิเศษอื่นๆ เพื่อเติมความสวยงามให้กับข้อความ เช่น @ : at เพื่อแทนคำว่า "at" # : hashtag เพื่อระบุหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง $ : dollar sign เพื่อแทนคำว่า "dollar" & : ampersand เพื่อแทนคำว่า "and" ^ : caret เพื่อระบุข้อความที่สำคัญ - : hyphen เพื่อต่อคำ เช่น blue-eyed _ : underscore เพื่อแทนช่องว่าง 11. การใช้พยัญชนะพิเศษในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อ์ให้เข้าใจได้ดีขึ้น เรามาดูวิธีการออกเสียงพยัญชนะพิเศษที่ใช้บ่อยๆ ในภาษาอังกฤษกัน @ : at เสียง /at/ # : hashtag เสียง /hash/ $ : dollar sign เสียง /dollar/ & : ampersand เสียง /and/ ^ : caret เสียง /care/ - : hyphen เสียง /hyphen/ _ : underscore เสียง /underscore/ สรุป การใช้พยัญชนะพิเศษภายในภาษาอังกฤษนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก ไม่เพียงช่วยให้เราเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังช่วยให้เราเข้าใจข้อความและประเด็นต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น หากคุณต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น จึงควรฝึกใช้พยัญชนะพิเศษนี้ด้วยเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น แล้วคุณก็จะสามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องได้อีกด้วย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button