Q&A

สัมมาสังกัปปะ: ขั้นตอนและวิธีการใช้ในชั้นเรียน

สัมมาสังกัปปะนั้นเป็นหนึ่งในเทคนิคการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นในระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สวมใส่สิ่งที่กระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเข้าในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและตอบสนองกับเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

สัมมาสังกัปปะ หมายถึง การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ของผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวผู้เรียน อาทิเช่น การเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน การท่องเที่ยว การศึกษาภายนอกโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการนำเทคนิคนี้มาใช้ในการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นอย่างมาก

การใช้งานสัมมาสังกัปปะสามารถทำได้โดยผู้สอนใช้วิธีการต่อเนื่องช่วยเหลือผู้เรียนในการเชื่อมโยงภูมิคุ้มกันที่สร้างจากสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้เรียนในด้านต่างๆ หรือ ทักษะสำหรับการไปสู่สังคมยุคใหม่

ขั้นตอนการใช้สัมมาสังกัปปะ

ขั้นตอนที่ 1: แนะนำผู้เรียนให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

ผู้สอนจะให้ผู้เรียนมองวัตถุ สถานที่ หรือบริเวณรอบๆ ตัวผู้เรียน และพูดคุยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญอย่างไร เช่น งานศิลปะที่เป็นธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ธรรมชาติที่สำคัญ เป็นต้น และยังจะเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 2: ตระหนักผู้เรียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม

ผู้สอนจะแจ้งให้ผู้เรียนระบุตัวตนของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และใช้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมถึงส่วนที่ผู้เรียนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การฟื้นฟูภูมิทัศน์ อายุหลักร้อยเตรียมเกษตร ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างสภาวะต่อเนื่อง

ผู้สอนจะนำกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนไปต่อเนื่อง เช่น การอ่านหนังสือ เขียนบทความ เรียนสำรวจเป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาทักษะมองปัญหาและการแก้ปัญหา ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้สัมมาสังกัปปะในการแก้ปัญหาด้วย

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามผลการเรียนรู้

ผู้สอนจะติดตามการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ในชั้นเรียน ประชุม อบรม หรือโครงการพิเศษอื่นๆ โดยมีการส่งเสริมเชิงจิตพิสัยและทักษะของผู้เรียน เพื่อช่วยส่งเสริมสู่การเรียนรู้อย่างเหมาะสม

การใช้สัมมาสังกัปปะภายในชั้นเรียน

การใช้สัมมาสังกัปปะภายในชั้นเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเชื่อมโยงได้ดียิ่งขึ้นกับเนื้อหาการเรียนรู้ โดยวิธีการสัมมาสังกัปปะภายในชั้นเรียนสามารถทำได้โดยสอนผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้ เช่น การสัมผัสถึงของทางไกลผ่านแผนที่ การทำกลุ่มเพื่อเรียนรู้ การอ่านไปกับดื่มความรู้ในห้องสมุด และกิจกรรมอื่นๆ พร้อมกับตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

สรุป

การใช้สัมมาสังกัปปะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และช่วยฟื้นบ้านภูมิคุ้มกันที่สร้างจากการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิคนี้ยังคงต้องคำนึงถึงความน่าจะเป็นของผลการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนในอนาคต

การใช้สัมมาสังกัปปะในชั้นเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อความท้าทายในการทำงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนโอกาสการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามารถในการใช้สัมมาสังกัปปะนี้จะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนดีขึ้น และส่งเสริมให้พวกเขามีความเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button